500nm

Start   19 września 2021 o godz. 12:00

Regulamin

Prowadzącym stronę/sklep (właścicielem, sprzedawcą prawa udziału w regatach) jest:

OCEAN TEAM – Krystian Szypka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki pod nazwą „Krystian Szypka” i numerem REGON 365810928.

ul. Królowej Jadwigi 163A
34-300 Żywiec

NIP: 6521022036

Telefon: +48 501 664 314,
e-mail: biuro@otss.pl zwany dalej Firmą.

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sprzedaż prawa do startu w regatach Bitwa o Gotland za pośrednictwem funkcji zakupu na stronie www.bitwaogotland.pl, zwanej dalej sklepem.
 2. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych.
 4. Firma zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych Klientów Sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 1. Techniczne warunki korzystania ze strony
  1. W celu korzystania ze strony/sklepu, Klient powinien posiadać:
   • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
   • dostęp do sieci Internet
   • adres poczty email
  1. Firma zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często mają domyślnie ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
  2. Firma informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 1. Realizacja zamówień
  1. W okresie kiedy uruchomione są zgłoszenia do regat sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia (zgłoszenia do regat) o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. 
  2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Klient składa zamówienie poprzez Formularz zgłoszenia do regat dostępny na stronie www.bitwaogotland.pl.
  4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
  5. Potwierdzenie zamówienia (zgłoszenia) przesyłane do Klienta zawiera: dane Sklepu, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu, wysokość wpisowego do regat oraz dane dotyczące płatności wpisowego do regat
 2. Opłaty i forma płatności

  1. Wysokość wpisowego do regat oraz dodatkowych opłat promocyjnych w przypadku reklam znajdujących się na jachcie zawodnika, podawane są w PLN, zawierają wymagane podatki i opłaty
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony przedmiot umowy:
   • Płatności BLIK,
   • karta płatnicza,
   • przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
   • przelew na wskazane przez Sklep konto bankowe
   • gotówką
 3. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Zgodnie z ustawą, w przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. W realiach regat, nie istnieje towar w sensie fizycznym, więc Klient nie musi podejmować żadnych działań. Zgodnie z ustawą, w przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. W przypadku rezygnacji ze startu, kosztów zwrotu towaru nie ma, ponieważ potwierdzenie udziału w regatach nie jest towarem fizycznym i jest przesyłany drogą elektroniczną, co odbywa się bezkosztowo.
  2. W przypadku rezygnacji Zawodnika (Klienta) ze startu w regatach do 14 dni, opłata podlega zwrotowi na konto Klienta.
  3. W przypadku rezygnacji Zawodnika (Klienta) ze startu w regatach po okresie 14 dni od rejestracji, opłata nie podlega zwrotowi, natomiast dopuszcza się przeniesienie wpłaty na innego zgłoszonego Zawodnika do tej samej edycji regat.
 4. Informacja o procedurze reklamacyjnej
  1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Firmy za niezgodność przedmiotu umowy z opisem przedmiotu umowy na stronie internetowej lub ustaleniami indywidualnymi z Klientem powinna być przekazana w terminie 14 dni od zakończenia przedmiotu umowy i w takim terminie sklep przyjmie reklamację.
  2. Klient może zgłaszać reklamację w następujący sposób:
   • mailowo na adres biuro@otss.pl, lub
   • listownie na adres: Krystian Szypka, ul. Królowej Jadwigi 33, 34-300 Żywiec
  3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data i miejsce jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
  4. Firma rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
  5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
  6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać zwrotu kosztu przedmiotu umowy. Firma zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
  7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 5. Gwarancja i rękojmia
  1. Ze względu na szczególny charakter usługi jaką jest organizacja regat żeglarskich oraz niefizyczny charakter przedmiotu umowy, jakim jest możliwość udziału w tychże regatach, Organizator nie określa warunków gwarancji i rękojmi.
 6. Pozostałe
  1. Klient ma możliwość odczytania, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
  2. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
  3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

Wersja z dnia 10/01/2021