500nm

Start   19 września 2021 o godz. 12:00

Ogólne warunki korzystania

1. Przeznaczenie Strony

Strona internetowa Firmy: www.bitwaogotland.pl oraz m.bitwaogotland.pl w wersji zoptymalizowanej dla korzystania za pomocą urządzeń mobilnych (zwana dalej „Strona”) służy do prezentacji oferty oraz rezerwacji usług za pośrednictwem Internetu.

Korzystanie ze Strony przez dowolną osobę, niezależnie od powodu, z jakiego ją odwiedza (zwaną dalej „Użytkownikiem”), podlega niniejszym ogólnym warunkom korzystania (zwanym dalej „OWK”).

2. Dane osobowe i pliki „Cookies”

Poprzez działanie niniejszej Strony Firma zbiera dane osobowe. Zasady przetwarzania danych są opisane w Polityce Prywatności umieszczonej na Stronie. Użytkownicy są informowani o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych w sposób określony przez prawo.

Dane osobowe zbierane przez Firmę są gromadzone, przetwarzane, rejestrowane i przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

3. Własność intelektualna

3.1. Strona

Strona oraz dowolne związane z nią oprogramowanie mogą zawierać informacje poufne oraz dane chronione na mocy przepisów o własności intelektualnej.

Z tego powodu, o ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, prawa własności intelektualnej w odniesieniu do dokumentów i wszelkich treści, które tworzą Stronę, niezależnie od ich rodzaju, oraz każdego z elementów Strony (obrazy, ilustracje, dźwięki, teksty, elementy graficzne, karta itd.), w tym oprogramowanie, bazy danych i newslettery, są wyłączną własnością Firmy (dalej „Zawartość”). Firma nie udziela Użytkownikom żadnej licencji ani żadnych innych praw do Zawartości innych niż prawo odwiedzania Strony. Reprodukowanie Zawartości, w całości lub częściowo, jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych, na użytek prywatny, a jakiekolwiek powielanie i wykorzystanie kopii zrealizowanych w jakimkolwiek innym celu, w dowolny sposób i w dowolnej formie, jest zabronione. Zabronione jest także kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie utworów pochodnych, łączenie, wydzielanie (z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem), sprzedawanie, przydzielanie, udzielanie dalszych licencji lub przekazywanie w dowolny sposób jakiegokolwiek prawa dotyczącego Zawartości. Zabrania się także modyfikowania Zawartości, w całości lub częściowo, a szczególnie oprogramowania, oraz używania zmodyfikowanych wersji oprogramowania w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do serwisu oraz uzyskania dostępu do Strony w sposób inny niż za pomocą interfejsu, jaki w tym celu Firma dostarcza Użytkownikowi.

3.2. Linki hipertekstowe

Na Stronie mogą znajdować się linki zapewniające dostęp do innych stron internetowych lub innych źródeł internetowych. Biorąc pod uwagę, że Firma nie może kontrolować stron i źródeł zewnętrznych, Firma nie może ponosić odpowiedzialności za udostępnianie rzeczonych stron i źródeł zewnętrznych, za ich treść, reklamy, produkty, usługi, wszelką inną informację lub dane dostępne na stronach i źródłach zewnętrznych lub dostępne za ich pośrednictwem. Ponadto, Firma nie jest odpowiedzialna za uszczerbek i straty, stwierdzone lub domniemane, które wynikają lub mają związek z wykorzystaniem lub faktem, że zaufano treści, dobrom lub usługom dostępnym na wspomnianych stronach lub źródłach zewnętrznych.

Tworzenie linków prowadzących do Strony Firma, framing Strony oraz ogólniej wszelkie wykorzystanie elementu tworzącego Stronę wymaga uprzedniej, wyraźnej zgody Firmy. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnej chwili, bez podawania powodu. Firma może (i) żądać likwidacji wszelkich linków prowadzących do Strony, na które nie wyraziła zgody lub nie wyraża więcej zgody i (ii) domagać się odszkodowania w celu naprawienia szkody poniesionej z tego powodu.

4. Postępowanie Użytkowników

Każdy Użytkownik ma obowiązek korzystania z Internetu w sposób odpowiedzialny, szanując prawa innych użytkowników Internetu i zachowując dobre obyczaje.

Odwiedzając Stronę, Użytkownik nie ma prawa:

  • umieszczać na Stronie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób treści, które są niezgodne z prawem, krzywdzące, zawierające groźby, napastliwe, niedozwolone, zawierające pomówienia, wulgarne, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość itd.;
  • umieszczać na Stronie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób treści reklamowych lub promocyjnych niezamówionych lub na otrzymywanie których nie wyrażono zgody, druków reklamowych, treści nieprawdziwych lub oszczerczych , „łańcuszków szczęścia” lub próśb w jakiejkolwiek formie;
  • umieszczać na Stronie, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób elementy zawierające wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego;
  • zakłócać lub przerywać pracę Strony, serwerów lub sieci połączonych ze stroną oraz naruszać wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych ze Stroną;
  • próbować zakłócić serwis jakiegokolwiek użytkownika, firmy zapewniającej hosting lub sieci, co obejmuje – przykładowo – narażanie Strony na działanie wirusa, powodowanie saturacji, zalewu serwera, saturacji skrzynki odbierającej pocztę elektroniczną lub fałszowania nagłówka pakietu informacyjnego protokołu TCP/IP lub dowolnej części informacji podanych w nagłówku znajdującym się w każdym e-mailu;
  • uzyskiwać dostęp do danych, które nie są przeznaczone dla Użytkownika lub wchodzić na serwer / konto, które nie zostało udostępnione Użytkownikowi;
  • próbować badać, obserwować lub testować odporność systemu lub sieci, naruszać zasad bezpieczeństwa lub zasad weryfikacji tożsamości Użytkowników bez uprzedniej zgody;
  • podszywać się pod inną osobę;
  • prowadzić działalność niezgodną z prawem lub nakłaniać osobę trzecią do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub wszelkiej innej działalności mogącej naruszyć prawa firmy Firmy, jej dostawców, partnerów, dystrybutorów, reklamodawców lub dowolnego Użytkownika;
  • przesyłać lub przekazywać (w dowolny sposób) informacje lub oprogramowanie opracowane na podstawie Strony, szczególnie innym krajom lub obywatelom zagranicznym, z naruszeniem przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego.

Mając na uwadze globalny zasięg Internetu, każdy Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania wszystkich lokalnych i międzynarodowych zasad i procedur dotyczących etyki internetowej oraz regulujących treści, jakich zamieszczanie jest dozwolone w Internecie, w tym wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przekazywania danych technicznych.

Bez uprzedniego powiadomienia Firma może podjąć wszelkie środki kładące kres korzystaniu ze Strony przez Użytkownika lub korzystaniu z dowolnego serwisu Firmy, wskutek postępowania naruszającego niniejsze warunki korzystania, niezależnie od odszkodowania, którego Firma ma prawo dochodzić od Użytkownika w razie nieposzanowania Ogólnych warunków korzystania ze Strony.

5. Dostęp do Strony i Odpowiedzialność

5.1. Dostęp do Strony i jej funkcjonowanie

Użytkownik zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu uzyskanie dostępu do Strony oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z Internetu i uzyskania dostępu do Strony. Użytkownik ponosi koszty dostępu do sieci i sprzętu w związku z korzystaniem z Internetu i ze Strony.

5.2. Odpowiedzialność

Użytkownik korzysta ze Strony na własną odpowiedzialność. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą mógłby ponieść Użytkownik w wyniku korzystania ze Strony.

5.3. Ograniczenie odpowiedzialności

Strona zawiera także informacje pochodzące od osób trzecich oraz linki prowadzące do innych stron internetowych. Firma nie sprawdza ani dokładności umieszczanych tam informacji, ani ich treści. W związku z powyższym, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty wynikające z korzystania, dostępu lub niemożności korzystania z informacji od osób trzecich oraz treści innych stron internetowych.

Firma nie udziela żadnych gwarancji, jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednich lub domniemanych, odnośnie do rzetelności, dokładności, aktualności, oryginalności, dyspozycyjności, wiarygodności i kompletności informacji.

5.4. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące działania Strony winny być składane przez Użytkownika w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacje należy wysyłać na adres krystian@oceanteam.pl z opisem problemu stanowiącego przyczynę reklamacji, wskazaniem daty, kiedy problem się pojawił i wskazaniem imienia i nazwiska Użytkownika zgłaszającego reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni; o wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na adres, z którego reklamacja została wysłana.

6. Informacje ogólne

6.1. Zmiany

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i aktualizowania Ogólnych warunków korzystania bez wcześniejszego powiadamiania. W celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami, Firma zachęca Użytkownika do regularnego czytania OWK. Korzystanie ze Strony odbywa się zgodnie z OWK obowiązującymi w chwili korzystania z niej.

6.2. Integralność

Jeżeli jedno z postanowień niniejszych OWK przestanie obowiązywać wskutek zmian ustawodawczych, zmian przepisów lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień OWK.

6.3. Prawo właściwe

Niniejsze OWK podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory związane z istnieniem, wykładnią, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy zawartej między firmą a użytkownikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

Wersja z dnia 31/01/2020